Statut SAIM

Statut
Stowarzyszenia Absolwentów
Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie ” Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki
Warszawskiej „, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zawartych
w jego statucie.
§ 2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z
1989r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość
prawną.
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa, a jego terenem działania jest obszar
Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych,
Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z
obowiązującym porządkiem prawnym.
§ 4
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji
o tych samych lub podobnych celach statutowych. Przynależność do tych organizacji nie może
naruszać samorządności Stowarzyszenia i zobowiązań wynikających z umów
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§ 6
Stowarzyszenie może posługiwać się:
1) znakiem graficznym,
2) w kontaktach zagranicznych tłumaczeniem swojej nazwy na języki obce.
§ 7
Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powoływać inne organizacje w
granicach prawem dopuszczonych.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
1) promocja inżynierii materiałowej jako nauki,
2) krzewienie wzajemnie korzystnej łączności między Wydziałem Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej i absolwentami,
3) utrwalanie więzi środowiskowych absolwentów Wydziału Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej, krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów
towarzyskich,
4) promocja i popularyzacja osiągnięć Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki
Warszawskiej oraz popieranie jego celów edukacyjnych i badawczych,
5) wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych członków
Stowarzyszenia,
6) inicjowanie i popieranie różnych form kontynuacji kształcenia absolwentów w oparciu o
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) inicjowanie, organizacje i wspieranie przedsięwzięć służących dalszemu rozwojowi
Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej,
2) popularyzację tradycji i osiągnięć Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki
Warszawskiej,
3) urządzanie okresowych spotkań i zjazdów absolwentów,
4) starania o należytą promocję absolwentów Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki
Warszawskiej,
5) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu doskonalenie zawodowe absolwentów, np.:
przez studia doktoranckie, cykle wykładów lub seminariów specjalistycznych,
6) prowadzenie banku informacji o absolwentach Wydziału Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej,
7) organizowanie imprez, wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących działalność
Stowarzyszenia,
8) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) działalność wydawniczą,
10) przekazywanie Wydziałowi spostrzeżeń co do przygotowania i wykorzystania absolwentów,
11) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością
Stowarzyszenia,
12) inne formy działalności społecznej sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji np.
przyznawanie nagród i stypendiów.
§ 10
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak
zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 12
Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także
nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:
1) jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej, Instytutu Inżynierii Materiałowej,
jednostek działających na Politechnice Warszawskiej przed 1975 rokiem kształcących w
kierunku materiałoznawstwa lub doktorem wypromowanym przez wymienione jednostki,
2) popiera cele Stowarzyszenia,
3) złoży deklarację członkowską.
§ 13
Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą zwykłą
większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Deklaracja zawiera
zobowiązanie kandydata do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Osoba przyjęta w poczet członków ma obowiązek uiszczenia opłaty rejestracyjnej w terminie
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu. Wysokość opłaty rejestracyjnej ustala
Zarząd.
§ 15
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
udzielaniem pomocy materialnej Stowarzyszeniu w realizacji jego celów, która złoży w tej
sprawie oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje w tej kwestii stosowną
uchwałę.
2. W takim samym trybie może nastąpić ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem
Stowarzyszenia.
§ 16
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia. Tryb przyjmowania członków zwyczajnych stosuje się odpowiednio do
przyjmowania członków honorowych, z tym, że członek honorowy nie ma obowiązku składania
pisemnej deklaracji, ani uiszczania opłaty rejestracyjnej.
§ 17
1. Skreślenie z listy członków następuje:
1) poprzez pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu,
2) poprzez wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) jeżeli członek popełni czyn dyskwalifikujący go jako członka Stowarzyszenia lub godzący w
dobre imię Stowarzyszenia,
c) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn
określonych w ppkt a) i b),
3) na skutek śmierci lub ustania osobowości prawnej członka wspierającego.
2. Uchwały Zarządu dotyczące wykluczenia członków zapadają zwykłą większością głosów.
3. Członkowi wykluczonemu przysługuje odwołanie do decyzji Zarządu do Walnego
Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
§ 18
1. Każdy członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz do związków i organizacji, których
Stowarzyszenie jest członkiem,
2) zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) korzystać z usług i urządzeń Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa określone w ust.1, z wyłączeniem pkt 1.
§ 19
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) czynnego popierania celów Stowarzyszenia i brania udziału w wypełnianiu jego zadań,
3) godnego reprezentowania Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek opłacania składek członkowskich.
3. Nieopłacanie składek członkowskich przez czas co najmniej 24 miesięcy upoważnia Zarząd
do pozbawienia członka czynnego prawa wyborczego.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 21
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd lub w innym trybie
przewidzianym niniejszym Statutem co najmniej raz na rok.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej
połowy członków Komisji Rewizyjnej.
3. Zarząd jest zobowiązany także zwołać Walne Zgromadzenie Członków na żądanie co
najmniej 1/10 ogółu członków Stowarzyszenia, zgłoszone na piśmie, z podaniem celu jego
zwołania,
4. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w trybie wymienionym w ust. 1-3 nie później
niż w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia, bądź powzięcia takiej decyzji, powiadamiając
wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni
przed terminem rozpoczęcia obrad, o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad.
§ 23
1. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa uprawnionych
do głosowania.
2. Jeżeli nie zostanie spełniony wymóg określony w ust.1, Walne Zgromadzenie może
skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników w drugim termine, który może być
wyznaczony o godzinę później tego samego dnia.
§ 24
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym
członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
§ 25
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, w
głosowaniu jawnym, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W wypadku
równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego. Na żądanie 1/5
zebranych, uprawnionych do głosowania, zarządza się głosowanie tajne.
§ 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie planów i programów działalności oraz rocznego budżetu Stowarzyszenia,
2) ocena działalności Stowarzyszenia,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) wybór i odwołanie członków Zarządu,
6) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków
Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
10) uchwalanie zmian statutu,
11) uchwalanie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,
12) ustalanie wysokości opłaty rejestracyjnej i składek członkowskich,
13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 27
1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Prezesa,
Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes co najmniej cztery razy w roku.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy
członków.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
§ 28
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja celów statutowych,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i jego reprezentowanie, w tym sprawowanie
zwykłego zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
3) uchwalanie regulaminu Zarządu,
4) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
5) opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków planów pracy,
sprawozdań i projektów planów finansowych,
6) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków.
§ 29
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie wobec osób trzecich, nabywa prawa i zaciąga
zobowiązania majątkowe w jego imieniu. Do działania w imieniu Zarządu uprawnieni są dwaj
członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
2. Oświadczenie woli za Stowarzyszenie w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa się
w ten sposób, że pod nazwą Stowarzyszenia osoby uprawnione zamieszczają swoje podpisy.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna w składzie 3 do 5 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie
Członków.
2. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej połowy członków.
§ 31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
b) kontrola księgowości Stowarzyszenia,
2) badanie rocznych sprawozdań finansowych,
3) zgłaszanie na Walnym Zgromadzeniu Członków uwag do sprawozdań Zarządu i
przedkładanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu,
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,
5) Uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.
§ 32
1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
2. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli co najmniej raz w roku, po zakończeniu roku
obrotowego.
§ 33
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. Mandaty członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków zatwierdzającego
sprawozdanie za ostatni rok ich urzędowania.
§ 34
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 20 pkt 2 i 3 w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują
pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać
nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 35
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe
nabyte przez Stowarzyszenie w czasie jego działalności.
§ 36
Dochody Stowarzyszenia pochodzą z następujących źródeł:
1) składek członkowskich i opłat rejestracyjnych,
2) darowizn,
3) spadków,
4) zapisów,
5) majątku Stowarzyszenia,
6) własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) ofiarności publicznej,
8) dotacji.
§ 37
1. Dochody Stowarzyszenia przeznacza się na finansowanie realizacji celów statutowych.
2. Dochody z darowizn i spadków mogą być wykorzystywane na wszystkie cele statutowe
Stowarzyszenia, jeżeli darczyńcy nie wskazali bliżej sposobu wykorzystania tych środków.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 38
1. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
powziętej większością 2/3 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność więcej niż
połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co
najmniej miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad, podanym do wiadomości
członków Stowarzyszenia.
§ 39
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków powziętej większością 3/4 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność
więcej niż połowy członków.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co
najmniej 2 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Rozwiązanie może nastąpić również w innych przypadkach przewidzianych w przepisach
prawa.
§ 40
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 41
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o
stowarzyszeniach.

 

Dodaj komentarz