Sprawozdanie Dziekana za rok 2016

28 kwietnia 2017 Dziekan Wydziału, prof. Jarosław Mizera, przedstawił sprawozdanie za rok 2016. Zawarte w nim dane pokazują obecną sytuację i osiągnięcia Wydziału Inżynierii Materiałowej. Uznaliśmy, że może to zainteresować Absolwentów.
Pierwszym obszarem działalności Wydziału, omawianym przez Dziekana, były finanse. Struktura środków pozyskiwanych przez WIM została przedstawiona na rys.1. Wskazuje ona jednoznacznie, że większość środków, które posiadał Wydział została uzyskana w wyniku konkursów. Zarówno granty przyznane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (49,6%), jak i Narodowe Centrum Nauki (8,2%) to pieniądze przeznaczone na badania naukowe prowadzone przez pracowników wydziału. Taka struktura środków finansowych świadczy o dużej aktywności pracowników i potencjale naukowym jednostki. Pieniądze uzyskane bezpośrednio z budżetu państwa to dotacja dydaktyczna (związana z kształceniem studentów) i dotacja statutowa (środki przeznaczone na prowadzenie badań pracowników naukowych).

Rys. 1 Źródła środków finansowych w 2016 roku

Drugim z omawianych obszarów była kadra Wydziału. Obecnie na WIM PW zatrudnionych jest 36 nauczycieli akademickich. Dużą grupę stanowią samodzielni pracownicy naukowi tzn. profesorowie i doktorzy habilitowani. Na Wydziale jest zatrudnionych również wielu pracowników technicznych i naukowo-technicznych, którzy poza pracami badawczymi często uczestniczą w dydaktyczne.

Rys. 2 Kadra Wydziału Inżynierii Materiałowej według a) zajmowanych stanowisk, b) stopni i tytułów naukowych

Ważną rolę spełniają też studenci studiów III stopnia czyli doktoranci. W 2016 roku było to 91 osób, co stanowi ponad 7% wszystkich doktorantów Politechniki Warszawskiej. Każdy doktorant prowadzi odrębne badania naukowe i często realizuje projekty badawcze. Jest to zatem kolejny dowód silnej pozycji naukowej Wydziału. Liczba doktorantów od wielu lat jest na stałym, wysokim poziomie (rys.3). Również liczba prac doktorskich, bronionych każdego roku utrzymuje siłę na podobnym poziomie. roku 2016 było to 14 obron (rys.4).
Informacje dotyczące studentów prof. Jarosław Mizera zaczął od omówienia wyników rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 (rys.5). Tym razem WIM był pierwszym wyborem dla mniejszej liczby kandydatów w porównaniu z rekordowym wynikiem w poprzednim roku (2015/2016). Pomimo tego udało się przyjąć podobną liczbą kandydatów, jak w latach ubiegłych. Niestety dość liczna grupa zrezygnowała ze studiowania już po rekrutacji. Studia na I roku rozpoczęło 81 osób.

Rys. 3 Liczba doktorantów (czerwoną linią zaznaczono średnia z wielu lat)

Rys. 4 Liczba obron prac doktorskich (czerwoną linią zaznaczono średnia z wielu lat)

Całkowita liczba studentów Wydziału od wielu lat oscyluje wokół 400 osób. Nie zmieniła się zasadniczo pomimo wygaszenia studiów niestacjonarnych. Zmiany liczby studentów przedstawiono na rys.6.

Rys. 5 Zmiany liczby kandydatów oraz osób przyjętych na studia na WIM

Rys. 6 Zmiany liczby studentów WIM studiów I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich)

Dziekan przedstawił również dane dotyczące dydaktyki. Wśród nich bardzo interesująco przedstawia się zestawienie liczby godzin zajęć realizowanych przez pracowników Wydziału w przeliczeniu na osobę (rys.7). Liczba ta jest wyraźnie większa niż roczne pensum dydaktyczne adiunkta (240 godzin). Oznacza to możliwość tworzenia nowych etatów dydaktycznych dla młodych pracowników.

Rys. 7 Zmiany liczby godzin zajęć dydaktycznych realizowanych średni przez pracownika WIM

Miernikiem aktywności naukowej pracowników jest liczba i jakość pisanych przez nich publikacji. To również było ważnym punktem sprawozdania Dziekana. Generalnie artykuły naukowe dzielone są na opublikowane w czasopismach o zasieku międzynarodowym indeksowanych na liście JCR (Journat Citation Reports) – czasopisma z listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz czasopisma spoza listy JCR, głównie o zasięgu krajowym – czasopisma z listy B MNiSW. Na Wydziale Inżynierii Materiałowej przy ocenie dorobku pracowników uwzględniane są jedynie czasopisma z listy A. W roku 2016 było ich 123 (rys. 8). Liczba ta jest praktycznie taka jak w 2015 roku, natomiast poprawiła się jakość publikacji (rys.9). Więcej jest publikacji wyżej punktowanych kosztem publikacji w czasopismach o najniższej punktacji (15 punktów).

Rys. 8 Zmiany liczby publikacji naukowych pracownika WIM w czasopismach z listy A MNiSW

Rys. 9 Zmiany liczby publikacji naukowych pracownika WIM w czasopismach z listy A MNiSW w zależności od liczby punktów

W zamieszczonym wyborze znalazły się tylko podstawowe informacje o Wydziale Inżynierii Materiałowej PW. Na ich podstawie można stwierdzić, że struktura finansów wydziału jest bardzo korzystna, ponieważ budżet opiera się na wielu różnych źródłach finansowania. Kadra Wydziału charakteryzuje się dużą liczbą samodzielnych pracowników naukowych. Jednocześnie jest duża grupa doktorantów zatrudnionych bezpośrednio przy prowadzeniu badań naukowych i duża liczba godzin prowadzonych zajęć dydaktycznych, dająca perspektywę zatrudnienia młodych pracowników. Stwarza to dobre warunki do pracy dydaktycznej i naukowej. Efektem jest stabilna liczba studentów i bardzo dobre wyniki działalności pracowników Wydziału w obszarze nauki.